Algemene Voorwaarden Skydive Rotterdam

Artikel 1. Definities
1.1 Skydiving Club “The Flying Dutchmen” is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40342333. Als handelsnaam wordt ook de naam Skydive Rotterdam gehanteerd.
1.2 Klant: ieder natuurlijke- of rechtspersoon die goederen en/of diensten van Skydive Rotterdam wil betrekken of betrekt en waarmee Skydive Rotterdam een daartoe strekkende overeenkomst heeft gesloten, of aan wie Skydive Rotterdam een aanbieding tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst heeft gedaan.
1.3 Onder klant wordt mede verstaan, diegene die opdracht heeft gegeven en/of voor wiens rekening de diensten of goederen of verrichting van werkzaamheden worden geleverd.
1.4 Levering: zowel de levering van goederen als het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.5 Overmacht: hieronder dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
1.6 No-show: het later dan 2 dagen voor de geplande tandemsprong annuleren of niet verschijnen op de geplande dag en tijdstip zijnde 45 minuten voor de geboekte sprong.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden van Skydive Rotterdam zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een opvolgende overeenkomst tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3 Afwijkende (algemene) voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
2.4 In die gevallen waar de algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 3. Prijzen
3.1 Prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.2 Skydive Rotterdam behoudt zich het recht voor om de van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede verhoging van brandstof en/of landingsgelden, die na het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden, aan de klant door te berekenen.
Artikel 4. Boekingen
4.1 Algemeen
a. De klant is verantwoordelijk voor een volledige en correcte invulling van de boeking en neemt kennis van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Bij niet voldoen aan deze voorwaarden op de springdag wordt dit gezien als een no-show.
b. Wanneer voor meerdere personen geboekt wordt, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
4.2 Tandempassagiers
a. Bij een boeking via de website is er sprake van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst. Ter bevestiging zal Skydive Rotterdam een email sturen met de geboekte datum en tijd.
b. Als de boeking een minderjarige betreft moeten de ouders/voogden tekenen voor de toestemming.
c. Een telefonische of mondelinge afspraak (aan de balie) is een reservering voor een dag en tijd. Pas na ontvangst van het volledige bedrag op onze rekening, wordt de reservering omgezet in een definitieve boeking en wordt bevestiging per email verzonden.
d. Als de sprong niet kan niet doorgaan vanwege overmacht onzerzijds dan wordt het een alternatieve datum gepland of ontvangt u een tegoedbon waarmee u zelf een nieuwe boeking kan doen.
4.3 Foto/video reportage
a. Foto/video reportages worden onder dezelfde condities op hetzelfde moment geboekt als de tandemsprong. Een reportage kan later worden bijgeboekt in overleg met het kantoor en indien beschikbaar.
b. Als door overmacht onverhoopt de foto/video opnames zijn mislukt dan wordt een bedrag van € 45 gerestitueerd. Er bestaat echter geen recht op het nogmaals uitvoeren van de sprong.

4.4 Cadeaubon
a. Na boeking via de website ontvangt u (of een andere ontvanger) een email met daarin een certificaat voorzien van een unieke code met een link naar de boekingsmodule van onze webshop.
b. Een bon die telefonisch of per email besteld wordt, moet eerst volledig betaald worden. Na ontvangst van het bedrag op onze rekening ontvangt u de bon met een unieke code per email.
c. Een cadeubon is vanaf aanschafdatum maximaal twee jaar geldig.
d. Wanneer door prijswijzigingen een boeking een hogere waarde vertegenwoordigd dan voldaan kan worden met een reeds aangeschafte cadeaubon, dient het verschil voldaan te worden door de klant.
Artikel 5. Betaling
Betaling kan via ideal, per pin/contant aan de balie of door overmaking van het bedrag op ons rekeningnummer NL48ABNA0500112975 t.n.v. Skydivingclub The Flying Dutchmen
Artikel 6. Restitutie
6.1 Tandemsprong
a. Een geboekte tandemsprong kan niet worden gerestitueerd. Rekening houdend met de restricties van lid b t/m e kan binnen een jaar na aankoop een nieuwe afspraak gemaakt worden.
b. Een geboekte sprong kan, tot 10 werkdagen voor de gereserveerde datum, kosteloos verschoven worden naar een andere datum.
c. Bij verschuiving vanaf 10 tot 2 werkdagen wordt 25{4c27b84c2a5a131ac33f20b64941a2ce0a2ae832c1652c42ad1a954f5ab6fdea} administratie- en dervingskosten in rekening gebracht.
d. Bij een verschuiving vanaf 2 werkdagen voor de geplande sprong of niet verschijnen op de dag of tijdstip, is er sprake van een no-show en wordt geen restitutie verleend.
e. Als op de geplande springdag niet wordt voldaan aan de vooraf bekend gemaakte eisen, wordt dit ook beschouwd als een no-show en wordt geen restitutie verleend.
f. De tandemsprong kan ook overgedragen worden aan een andere persoon, uiteraard rekening houdend met de bovengenoemde restricties.
g. Bij een no-show wordt u in de gelegenheid gesteld, om binnen 3 maanden met 50{4c27b84c2a5a131ac33f20b64941a2ce0a2ae832c1652c42ad1a954f5ab6fdea} korting een nieuwe tandemsprong te kopen.
6.2 Overmacht
a. In geval van overmacht is Skydive Rotterdam niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.
b. Als wegens overmacht de geplande tandemsprong niet door kan gaan, kan binnen een jaar een nieuwe reservering gemaakt worden.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
a. Aansprakelijkheid van Skydive Rotterdam jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
b. Parachutespringen brengt risico’s met zich mee. Skydive Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en schadeclaims, in welke vorm ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van het beoefenen van het parachutespringen. Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het uitvoeren van een parachutesprong en het parachutespringen in het algemeen.

Artikel 8. Slotbepalingen
a. Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.